Biografija

Bojan Krstić rođen je 2. jula 1972. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu i srednju ekonomsku školu sa odličnim uspehom. Nakon služenja vojnog roka upisao se na Ekonomski fakultet školske 1992/1993. Tokom studija četiri puta je nagrađivan kao najbolji student na godini. Dobitnik je Povelje Univerziteta u Nišu i Povelje Grada Niša kao student generacije. sl2U toku studija stipendiran je od strane nadležnog ministarstva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu 26. septembra 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,76.

Od 1. juna 1997. godine zapošljen je na Ekonomskom fakultetu u Nišu kao asistent pripravnik. Školske 1996/1997. upisuje magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu – kurs Efikasnost strategije preduzeća. Kao asistent pripravnik na Ekonomskom fakultetu držao je časove vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća II.

Magistarske studije je završio sa prosečnom ocenom 10.00, a magistrirao je 19.04.2001. godine.  U zvanju asistenta na Ekonomskom fakultetu držao je časove vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća II i bio raspoređen za držanje časova vežbi iz predmeta Upravljanje resursima preduzeća.

Doktorirao je 13.03.2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu i stekao naučni stepen doktora ekonomskih nauka (oblast Ekonomika preduzeća i menadžment). sl5Nakon izbora u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu u Nišu 01.11.2006. godine, držao je ispit, časove predavanja i vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća II. Po usvajanju novog nastavnog programa, nastavnik je na predmetu Analiza poslovnih performansi i Upravljanje intelektualnim kapitalom (na osnovnim studijama), Sistemu strategijske kontrole performansi (master studije) i predmetu na doktorskim studijama – Teorija preduzeća. U zvanje vanredni profesor na Univerzitetu u Nišu izabran je 11.7.2011. godine, a u zvanje redovni profesor 28.4.2016. godine.

U novom ciklusu akreditacije, na osnovnim studijama predaje predmete Upravljanje intelektualnim kapitalom i Upravljanje poslovnim performansama, na master studijama – Strategijska kontrola preduzeća, a na doktorskim studijama – Teorija preduzeća.

Tokom svoje karijere, dr Bojan Krstić obavljao je različite aktivnosti u organima i telima Ekonomskog fakulteta u Nišu. Takođe, učestvovao je na projektima koji su finansirani od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije. Ostvario je značajan rad u razvoju mladih kadrova kroz mentorstva u izradi i članstva na doktoratima, magisterijumima, master, specijalističkim i diplomskim/završnim radovima.