Books

1. UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

(koautor Vesna Sekulić) Ekonomski fakultet, Niš, 2007 (prvo izdanje) ISSN 978-86-85099-49-6 Ekonomski fakultet, Niš, 2013 (drugo izdanje) ISSN 978-86-6139-066-1

upravljanje performansama preduzeca _cover

Iz predgovora:

Za savremeno preduzeće, kao specifičnu kolekciju finansijskih, fizičkih, ljudskih i ostalih intelektualnih resursa kojom ono treba da upravlja i ostvaruje svoju misiju od izuzetnog značaja je koncept performansi resursa. Ove performanse i njihov kontinuirani razvoj u znatnoj meri određuju konkurentsku poziciju preduzeća. Jedan od ciljeva upravljačke aktivnosti u preduzeću je i efektivna i efikasna upotreba resursa i ostvarivanje ekonomskih i neekonomskih ciljeva u skladu sa principima pravne, etičke i društvene odgovornosti preduzeća. Upotreba resursa u smislu njihovog izbora i korišćenja treba da bude ekonomski efektivna i efikasna. Koncepti ekonomske efektivnosti i efikasnosti u sebi sadrže resurse preduzeća, racionalnu upotrebu resursa i uspešnost u ostvarivanju vizije menadžmenta preduzeća. Njima se, naime, kompleksno i multidimenzionalno povezuju ciljevi, resursi i uspešnost procesa njihove konverzije u proizvode i usluge koje zahtevno tržište u savremenim uslovima traži. Veličina uspeha preduzeća determinisana je performansama njegovih resursa, ali i performansama njihovog korišćenja, koje su proizašle iz nastojanja preduzeća da deluje u pravcu zadovoljenja interesa svih ključnih stejkholdera. Suština tog procesa je u povećanju kreativnosti u stvaranju i smišljenom kombinovanju resursa, veštom povezivanju funkcionalnih sposobnosti u njihovom korišćenju, kao i ostvarivanju što boljih sinergijskih efekata i tržišne pozicioniranosti preduzeća. Uspeh procesa odražava se kroz spektar performansi resursa i njihove upotrebe, ali i performansi društvene odgovornosti preduzeća. Imajući u vidu njihov međusobni uticaj, povratni efekat na brojne konstituente i uslovljenost njihovog delovanja, kao i dinamične konkurentske uslove, brz tehnološki razvoj i globalnu svetsku privrednu dinamiku, pred menadžmentom savremenog preduzeća nameće se izazovan, kompleksan i multidimenzionalan zadatak – upravljati poslovnim performansama. Široka i izuzetno zahtevna problematika upravljačkih aspekata performansi preduzeća predmet je naučno-istraživačkog i pedagoškog rada autora ovog dela. Njegovo oblikovanje zasnovano je na relevantnim upravljačkim, praktičnim i teoretskim iskustvima prezentiranim u novijoj literaturi iz oblasti menadžmenta performansama, koja se kao naučna disciplina poslovne ekonomije intenzivno razvija u poslednje vreme. Knjiga ”Upravljanje performansama preduzeća” predstavlja rezultat profesionalnog usavršavanja i proučavanja složenog kompleksa ekonomije preduzeća kao poslovnog i organizacionog sistema. Napisana je da prevashodno posluži kao udžbenička literatura studentima fakulteta ekonomske vokacije, menadžerima i stručnjacima iz prakse profitno orijentisanih preduzeća i organizacija neprofitnog sektora, kao i široj javnosti u želji da pomogne razumevanju suštine procesa razvoja performansi resursa i unapređenja performansi upotrebe resursa i društvene odgovornosti preduzeća. Sadržina i struktura knjige, način prezentacije i stil interpretacije determinisani su brojnim ciljevima i zahtevima koji su se autorima nametnuli kao izazov u ostvarivanju potrebne izbalansiranosti, sveobuhvatnosti, jezgrovitosti i konzistentnosti. Knjiga je bazirana na savremenom pristupu upravljanju performansama preduzeća. Komponovana je iz osam delova: I Performanse preduzeća– konceptualne osnove i upravljački proces, II Determinante procesa upravljanja performansama preduzeća, III Upravljanje rezultatima preduzeća, IV Upravljanje produktivnošću, ekonomičnošću i rentabilnošću preduzeća, V Upravljanje ukupnim kvalitetom, poslovnim uspehom i vrednošću preduzeća, VI Upravljanje performansama u funkcionalno i procesno orijentisanom preduzeću, VII Upravljanje performansama odnosa sa ključnim stejkholderima preduzeća, VIII Upravljanje performansama neprofitnih organizacija i banaka. U oblikovanju knjige korišćena je brojna aktuelna domaća i inostrana literatura, pri čemu je prioritet dat jasnoj i korektnoj prezentaciji potvrđenih teorijskih stavova i dostignuća savremene poslovne prakse. Međutim, poznavaocima ove složene problematike neće biti teško da prepoznaju originalnost određenih konceptualnih i metodoloških rešenja proizašlih iz individualnih, ali i zajedničkih istraživanja autora.

2. INTELEKTUALNI KAPITAL I KONKURENTNOST PREDUZEĆA

Ekonomski fakultet, Niš, 2009, ISSN 978-86-85099-95-3

intelektualni kapital  i konkurentnost preduzeca _cover

Iz predgovora:

Savremeni poslovni svet obeležavaju dinamično inoviranje proizvoda, značajne promene u menadžment pristupima, tehnologiji i upravljačkoj filozofiji. Zapaža se i povećanje značaja intelektualnih resursa za stvaranje vrednosti. Kombinacijom različitih intelektualnih resursa preduzeća, odnosno elemenata intelektualnog kapitala, kao što su kompetentnosti zaposlenih, intelektualna svojina, odnosi sa ključnim steikholderima i dr., ostvaruje se sinergija u stvaranju vrednosti. Ova vrednost se shvata kao vrednost proizvoda, vrednost za potrošače, vrednost za dobavljače, profit, vrednost za vlasnike, tj. vrednost za preduzeće. Stvaranje i stalno uvećavanje svih ovih vrednosti omogućava održavanje i poboljšanje konkurentske prednosti preduzeća. Problematika intelektualnog kapitala i konkurentnosti preduzeća je srž ovog istraživanja. Imajući, dakle, u vidu strategijski značaj intelektualnog kapitala za ostvarivanje konkurentske prednosti, posebnu pažnju zaokuplja složena problematika instrumenata i mehanizama za efektivno upravljanje intelektualnim kapitalom u savremenim preduzećima. Upravljanje intelektualnim kapitalom otkriva međuzavisnost njegovih vitalnih segmenata, kao što su: upravljanje znanjem, upravljanje inovacijama i upravljanje intelektualnom svojinom. Naime, znanje, inovacije i intelektualna svojina jesu vitalni izvori konkurentske prednosti preduzeća u doba koje se često označava erom diskontinuiteta ili informatičkog (internet) društva. Monografija je bazirana na savremenom pristupu upravljanju intelektualnim kapitalom preduzeća. Komponovana je iz tri celine: I – Intelektualni kapital i konkurentnost preduzeća u eri ekonomije znanja, II – Intelektualni kapital, kreiranje vrednosti i ostvarivanje konkurentnosti preduzeća, i III – Determinante upravljanja intelektualnim kapitalom i konkurentnost preduzeća.

3. EKONOMIKA PREDUZEĆA – UPRAVLJAČKI ASPEKTI POSLOVNIH PERFORMANSI

Fakultet za poslovni menadžment, Bar, Crna Gora, 2009, ISSN 978-85755-31-6

upravljacki aspekti poslovnih performansi _cover

4. OSNOVI POSLOVNIH FINANSIJA – UPRAVLJAČKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI

Fakultet za poslovni menadžment, Bar, Crna Gora, 2010, ISSN 978-86-85755-39-2

osnovi poslovnih finansija _cover

5. POSLOVNA EKONOMIKA

Fakultet za poslovni menadžment, Bar, Crna Gora, 2012, ISSN 978-9940-572-13-6

6. Konkurentske strategije i finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća

Fakultet za poslovni menadžment, Bar, Crna Gora, 2011, ISBN 978-86-309-0318-2 konkurentske strategije finansiranja razvoja malih i srednjih preduzeca _cover

Iz Predgovora:

U većini nacionalnih privreda sektor malih i srednjih preduzeća ima ključnu ulogu u privrednoj strukturi, a onda i u privrednom razvoju. Ovaj sektor ima određene razvojne i konkurentske specifičnosti, prednosti i ograničenja. Imajući u vidu njegov značaj za povećanje zaposlenosti, rast životnog standarda stanovništva, ravnomerni regionalni razvoj i nacionalnu konkurentnost, opravdano je prioritetno opredeljenje vlada zemalja da se institucionalno posvećeno i kontinuirano bave svim ključnim razvojnim determinantama i problemima malih i srednjih preduzeća. Izgrađivanje konkurentskih sposobnosti malih i srednjih preduzeća u dinamičnoj konkurentskoj borbi sa ekonomski moćnijim subjektima, pretpostavlja razvoj kompetentnosti njihovog menadžmenta. Na njemu je ozbiljan zadatak formulisanja i realizovanja konkurentskih strategija za rast, unapređenje poslovanja i održavanje na tržištu. U tom pravcu, menadžmentu malih i srednjih preduzeća je na raspolaganju znatan broj mogućih strategijskih opcija, koje se mogu implementirati parcijalno, ali, posebno važno, u kompleksnim konkurentskim uslovima jeste njihovo kombinovanje u cilju ostvarivanja multiplikativnih i sinergijskih efekata u njihovoj realizaciji. Ostvarivanje izabranog pravca razvoja, determinisanom konkurentskom strategijom, neće biti moguće bez obezbeđivanja finansijskih resursa koja će se investirati u različite razvojne programe i projekte malih i srednjih preduzeća. Monografija je komponovana iz pet celina: I – Mala i srednja preduzeća – determinante rasta, razvoja i konkurentnosti, II – Usmeravanje rasta, razvoja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, III – Konkurentske strategije malih i srednjih preduzeća, IV– Izvori finansiranja razvoja malih i srednjih preduzeća, V– Institucionalna podrška razvoju malih i srednjih preduzeća.

7. ULOGA STRATEGIJSKE KONTROLE U UNAPREĐENJU POSLOVNIH PERFORMANSI

Ekonomski fakultet, Niš, 2012, ISBN 978-86-6139-050-0

uloga strategijske kontrole u unapredjenju poslovnih performansi _cover

Iz Predgovora:

Problematika strategijske kontrole zaokupljala je pažnju teoretičara i praktičara u prethodnom periodu, ali je i danas vrlo živa, aktuelna tema i otvoreno, nezaokruženo istraživačko područje. Iako konceptualno diferencirano tretirana i razmatrana u radovima i studijama istraživača širom sveta, predstavlja i dalje izazovnu temu za pisce – univerzitetske profesore. Ovo, prevashodno, u smislu konceptualizacije, a onda i primene različitih metoda i sistema strategijske kontrole u menadžment i poslovnoj praksi profitnih i neprofitnih organizacija. Strategijska kontrola je srž strategijskog upravljačkog procesa, odnosno njegova zasebna faza pored strategijske analize, strategijskog izbora, formulisanja strategije i implementacije strategije. Strategijska kontrola je najviši kontrolni nivo, ali i ukupnost svih nivoa kontrole u organizaciji. Ona predstavlja vrh trojnog sistema kontrole, pored menadžment kontrole i operativne kontrole. Funkcija je najvišeg menadžmenta koja podruzumeva višestruke zadatke, odnosno uloge. Svrha joj je anticipiranje bitnih poslovnih poduhvata i akcija, tako da se doprinosi dugoročnoj vitalnosti, boljoj strategijskoj poziciji i konkurentnosti organizacija. Njena važna uloga je da usmeri razvoj resursa i kompetentnosti, koje će u budućem periodu omogućiti evektivno ostvarivanje strategijskih namera. Pored toga, ona identifikuje buduće strategijske mogućnosti i proverava da li bi strategijski, dugoročni kurs razvoja trebao da bude menjan u svetlu novih poslovnih događaja i tržišnih izazova. Njena je funkcija i da meri i vrednuje efektivnost izabranih strategija preduzeća, kako korporativnih, tako i poslovnih jedinica, i to u kom stepenu su ostvareni ne samo vizija, misija i strategijski ciljevi, već i na kom nivou je efikasnost preduzeća i njegovih jedinica koja je postignuta realizacijom tih strategija. Strategijska kontrola je, suštinski, i kontrola strategije i to toka njene implementacije, ali i vrednovanje efekata nakon perioda njene realizacije. Efektivan i efikasan sistem strategijske kontrole u savremenim uslovima proizilazi iz neizbežnih promena eksternog okruženja organizacije, pa strategijska kontrola sama po sebi postaje faktor unapređenja poslovnih performansi. Ona je jedinstvo strategijskog nadgledanja, proveravanja strategijskih polazišta u formulisanju strategije i operativnog kontrolisanja procesa implementacije. Monografija „Uloga strategijske kontrole u unapređenju poslovnih performansi“ bazirana je na savremenom pristupu konceptu strategijske kontrole, gde se kontrola strategijskih pretpostavki tretira segmentom kontinuiranog procesa učenja organizacije, koji se stalno odvija i unapređuje. Komponovana je iz tri celine: I –Resursi, strategija i kontrola poslovnih performansi, II – Strategijska kontrola, i III – Balanced Scorecard – sistem strategijske kontrole i unapređenja poslovnih performansi.


8. UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU ZA VLASNIKE PREDUZEĆA

upravljanje vredošću za vlasnike preduzeća

Iz predgovora:

Problematika upravljanja vrednošću za vlasnike značajno je područje teorijskog istraživanja i prakse savremenog menadžmenta. U sistemu ciljeva preduzeća, maksimiranje vrednosti za vlasnike nalazi se gotovo na samom vrhu hijerarhijske lestvice. Vrednost kapitala vlasnika preduzeća predstavlja jednu od njegovih ključnih performansi. Taj kapital je njegovo „bogatstvo” sadržano u određenom preduzeću. Ostvarenje ovog, primarnog cilja vlasnika kapitala obezbeđuje se, zapravo, ostvarivanjem seta sekundarnih ciljeva drugih ključnih stejkholdera preduzeća. Na taj način se zapravo kroz menadžment, donošenje i sprovođenje poslovnih, finansijskih i investicionih odluka, stvara vrednost za navedene stejkholdere preduzeća. Ta vrednost vodi ka dobrim finansijskim performansama, a dobre finansijske performanse, omogućavaju kreiranje sve veće vrednosti za vlasnike. Menadžment tim preduzeća, kao agent vlasnika kapitala, ima odgovornost da operacionalizovanjem svojih upravljačkih odluka ovu vrednost kontinuirano uvećava. Monografija „Upravljanje vrednošću za vlasnike preduzeća“ bazirana je na savremenom pristupu upravljanju poslovnim performansama, gde se ono posmatra kao proces sastavljen iz više faza. Komponovana je iz šest celina, gde je prva glava posvećena opštim aspektima vrednosti za vlasnike kao poslovne performanse, a ostalih pet glava posvećeno je svakoj fazi procesa upravljanja vrednošću za vlasnike. Monografija se sastoji iz sledećih glava: I – Konceptualni okvir i determinante vrednosti za vlasnike kao poslovne perfrmanse, II – Planiranje performanse vrednosti za vlasnike preduzeća, III – Merenje vrednosti za vlasnike preduzeća, IV – Analiza i izveštavanje o vrednosti za vlasnike preduzeća, V – Razvijanje kompenzacionog sistema zasnovanog na vrednosti za vlasnike preduzeća, VI – Revizija u funkciji kontrole i verifikacije kvaliteta i validnosti informacija značajnih za vlasnike preduzeća. Monografija je rezultat rada na projektu broj 179066 koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije“. Posebne reči zahvalnosti upućujemo recenzentima: dr Blagoju Paunoviću, redovnom profesoru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dr Miloradu Stojilkoviću, vanrednom profesoru Ekonomskog fakulteta u Nišu; dr Vesni Sekulić, vanrednom profesoru Ekonomskog fakulteta u Nišu i dr Dejanu Jakšiću, vanrednom profesoru Ekonomskog fakulteta u Subotici.