Projekti

Učešće na makroprojektu “Upravljanje transformacijom preduzeća” koje je finansiralo nadležno Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu 1997-2000. godine.

Učešće na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, broj 1406 “Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeća tržišne privrede-mogućnosti i načini unapre­đenja“ i projekat broj 1709 “Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije”. (Za ostvarene rezultate na ovim projektima 2004. godine dobio je II novčanu nagradu Ministarstva).

Učešće na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, br. 149052 “Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija” u vremenskom periodu od 2006-2010. godine.

Učešće na projektu – “Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije”, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br. 149066, za period 2010-2014. god.

Učešće na projektu (program integralnih i interdisciplinarnih istraživanja) – “Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini – analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu od zračenja”, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br. 043012, za period 2010-2014. god., nosilac Medicinski fakultet u Nišu.

Rukovođenje projektom (program osnovnih istraživanja) – “Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije”, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br. 149066, za period 2010-2014. god., nosilac Ekonomski fakultet u Nišu.